Loading...

Obchodní podmínky

[pro sexy-hovory]

Obchodní společnosti

Virtual projects s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 204673
se sídlem: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 29152691, Nejsme plátce DPH.

Kontakty:
e-mail (elektronická adresa prodávajícího): helpdesk@chcisexpotelefonu.cz
ID datové schránky: kekpysv

Bankovní spojení [Fio banka, a.s.]:

tuzemské platby [měna CZK]: 2200358225 / 2010,
IBAN: CZ62 2010 0000 0022 0035 8225, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

platby ze Slovenska [měna EUR]:  2501065987 / 8330,
IBAN: SK19 8330 0000 0025 0106 5987, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

platby z ostatních států EU [měna EUR]: 2501065987 / 2010,
IBAN: CZ08 2010 0000 0025 0106 5987, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

pro prodej produktu „sexy hovory“ prostřednictvím
webových stránek na internetové adrese https://shop.chcisexpotelefonu.cz/sexy-hovory/

1.  Úvodní ustanovení

1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Virtual projects s.r.o., se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice, identifikační číslo (IČ): 29152691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204673 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího provozovaných na webové adrese https://shop.chcisexpotelefonu.cz/sexy-hovory/ (dále jen „webové rozhraní“).

1.2    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a je možné je uzavřít v českém jazyce.

1.5    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uzavření kupní smlouvy

2.1   Veškerá prezentace produktů umístěná na webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2   Webové rozhraní prodávajícího obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých variant. Ceny produktů jsou koncové a zahrnují všechny související poplatky a poplatky za doručení. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty, a proto ceny nezahrnují dotyčnou daň. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3   Vzhledem k tomu, že veškeré zboží nabízené prodávajícím v rámci uvedeného webového rozhraní jsou elektronické produkty doručované jejich stažením kupujícím z neveřejné adresy webového rozhraní prodávajícího, jsou náklady na balení produktu a jeho doručení považovány za nulové.

2.4   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o elektronické adrese kupujícího (nebo jiné identifikační údaje kupujícího), variantě objednávaného produktu, způsobu úhrady, akceptaci obchodních podmínek, akceptaci licenční smlouvy vztahující se ke zvolenému produktu, akceptaci zpracování osobních údajů, případně vzdání se možnosti odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení vzhledem k digitální povaze produktu.

2.5   Při objednávání produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko pod objednávkovým webovým formulářem vybrané varianty produktu s významem směřujícím k uzavření objednávky (Objednat, Zaplatit apod.). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, společně se zálohovou fakturou s údaji pro uskutečnění zálohové platby v plné výši předem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména e-mailu) při uzavírání kupní smlouvy, a dále pro doručení zakoupených produktů elektronické povahy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, provoz elektronického zařízení – počítače/mobilního telefonu, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.  Cena zboží a platební podmínky

3.1   Cenu objednané varianty produktu kupující uhradí prodávajícímu předem v plné výši bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví obdržené zálohové faktury, nebo těchto obchodních podmínek (dále jen „účet prodávajícího“) s ohledem na měnu, ve které je platba kupujícím uskutečňována.

3.2   Kupní cena je splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.3   Kupující je povinen při platbě bezhotovostním převodem uvést přidělený variabilní symbol platby prodávajícím (uvedený v potvrzení objednávky a také v přiložené zálohové faktuře). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky v plné výši na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4   V případě, že kupující uhradí částku ve výši, která neodpovídá částce na zálohové faktuře vystavené prodávajícím, vrátí částku prodávající zpět způsobem, jakým byla platba přijata.
Není-li možné tímto způsobem platbu vrátit (zrušený bankovní účet, platební karta,..), vyvine prodávající přiměřenou snahu o kontaktování kupujícího se žádostí o upřesnění způsobu vrácení částky, případně využití částky pro zakoupení jiné varianty produktu (uzavření nové kupní smlouvy) a dohodnutí způsobu vrácení/zúčtování případného přeplatku/nedoplatku.
Nepodaří-li se prodávajícímu zkontaktovat s kupujícím do 30-ti dnů od přijetí chybné platby, má prodávající právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit a považovat platbu za dar jeho společnosti, který příslušným způsobem zdaní.

3.5   Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

3.6   Prodávající vystaví po obdržení plné úhrady kupní ceny kupujícímu fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nejsou-li strany dohodnuty jinak. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.7   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tato povinnost prodávajícímu vzniká při platbě v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.

4.  Odstoupení od kupní smlouvy

4.1   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu (např. audio nahrávek), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči (např. byl stažen z internetu), a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2   Kupující výslovně souhlasí s dodáním digitálního obsahu, který je předmětem kupní smlouvy, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že se svým souhlasem dle předchozí věty vzdává možnosti od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení odstoupit (díky tomu také obdrží digitální obsah bezprostředně po úhradě, nikoliv až po uplynutí příslušné 14-ti denní zákonné lhůty).

4.3   V případě, že kupující s bodem 4.2 nesouhlasí, kupní smlouva nemůže být s ohledem na současné technické řešení prodávajícího uzavřena. Pokud došlo k situaci, že byla kupní smlouva uzavřena, prodávající od kupní smlouvy odstupuje a smlouva se od počátku ruší. Kupující v takovém případě ztrácí možnost si produkt od prodávajícího stáhnout, a ztrácí nárok na získání veškerých „bonusových dárků“ k produktu. Prodávající vrátí kupujícímu případně přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.  Přeprava a dodání zboží

5.1   Po úhradě plné výše ceny produktu prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího speciální odkaz pro stažení objednaného elektronického produktu včetně případných bonusů zabalených ve zkomprimovaném souboru .zip společně s odkazy pro stažení aplikací, s jejichž pomocí kupující obsah .zip souboru rozbalí, otevře obsažené PDF soubory a přehraje jeho digitální obsah.

5.2   Kupující zakoupený produkt získá jeho stažením ze zaslaného odkazu prodávajícím. Kupující je povinen tohoto odkazu využít a produkt si stáhnout. Pro účely kupní smlouvy se produkt považuje za převzaté kupujícím odesláním odkazu prodávajícím kupujícímu mailem na jeho elektronickou adresu.

5.3   Při převzetí (stažení) produktu je kupující povinen zkontrolovat kompletnost produktu a přiložených bonusových materiálů, a v případě že dodání produktu není v pořádku, nebo že není možné bonusový materiál využít stanoveným způsobem a případně v stanovených lhůtách, kontaktovat zákaznickou podporu na elektronické adrese prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek pro zjednání nápravy, případně pro uplatnění práva z vadného plnění.

6.  Práva z vadného plnění

6.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy o ochraně spotřebitele.

6.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt nemá při převzetí vady a je kompletní, zejména, že produkt obsahuje veškeré inzerované audio soubory ve formátu mp3 a soubory obsahující bonusové materiály, nebo přístupy k nim. Dále, že audio záznamy jsou kódované běžně dostupnými kodeky a reprodukovatelné standardními audio přehrávači na platformě Microsoft Windows. Případná snížená kvalita záznamů hovorů vyplývá z podstaty produktu a nemůže být považována za vadu.

6.3   V případě, že zvolená varianta produktu obsahuje bonusové přístupy k dalším službám, nebo službám třetích stran, řídí se využívání příslušných služeb obchodními podmínkami dotyčných služeb a stran, a kupující se je při jejich využívání zavazuje dodržovat. Obchodní podmínky k příslušným službám nalezne kupující na webových stránkách příslušných služeb, nebo je na vyžádání kupujícímu zašle zákaznická podpora prodávajícího.

6.4   Vybrané bonusy mohou mít časově limitovanou možnost jejich využití. V případě, že kupující nevyužije bonusy v příslušné lhůtě, nebo časovém období, nelze nepřístupnost bonusu považovat za vadu produktu. Prodávající je povinen takové limity, nebo časová omezení pro využití bonusů uvést nejméně na webové stránce s nabídkou produktů.

6.5   Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit elektronickou poštou na elektronické adrese prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

7.  Vyloučení odpovědnosti

7.1   Předmět koupě poskytovaný prodávajícím je kupujícímu poskytován „tak jak je“.

7.2   Prodávající nedává kupujícímu žádná práva z odpovědnosti z vady obsahu předmětu koupě.

7.3   Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu předmětu koupě. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se na odpovědnost prodávajícího neuplatní.

7.4   Internetové stránky prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8.  Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží v plné výši.

8.2   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3   Produkty a služby, které jsou předmětem kupní smlouvy jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Kupující prohlašuje, že dosáhl věku 18 let, a že předmětné zboží kupuje výhradně pro svoji osobní potřebu a zavazuje se ho používat v souladu se zákony České republiky, zejména se vyhnout zpřístupnění, šíření, nebo reprodukci osobám mladším 18 let.

8.4   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

8.6   Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.7   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.8   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.9   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.  Licenční ujednání

9.1   Prodávající (dále jen „poskytovatel“), je výlučným vlastníkem autorských práv k předmětu kupní smlouvy. Kupující (dále jen „nabyvatel“), uzavírá s prodávajícím okamžikem objednání předmětu kupní smlouvy licenční smlouvu, v rámci které, prodávající poskytuje kupujícímu oprávnění k výkonu práva autorského dílo užít pro konkrétní účely a v stanoveném rozsahu.

9.2   Kupující prohlašuje, že měl možnost se se zněním licenční smlouvy vztahující se ke zvolenému produktu během objednávky seznámit, bezvýhradně souhlasí s jejím zněním a zavazuje se ji dodržovat.

9.3   Licenční smlouva v platném znění pro zvolený produkt, tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Příslušné znění licenční smlouvy vztahující se k danému produktu je součástí setu souborů tvořících tento produkt.

10.  Ochrana osobních údajů

10.1   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.  Doručování korespondence

12.1   Kupující souhlasí s doručováním písemností, zejména účetních dokladů, přístupu ke stažení elektronických produktů, a veškeré komunikace s prodávajícím týkající se plnění dle těchto obchodních podmínek a dané kupní smlouvy, prostřednictvím elektronické komunikace a na elektronickou adresu kupujícího.

12.2   Doklady zasílá prodávající ve formátu PDF bez zaručeného elektronického podpisu.

12.3   V případě, že kupující vyžaduje listinnou formu účetních dokladů, za manipulační poplatek 100Kč mu příslušný doklad prodávající zašle v tištěné podobě doporučeným dopisem na stanovenou adresu. Upozorňujeme, že zákon o účetnictví prvky jako osobní podpis a razítko nevyžaduje a zasílání elektronickou poštou je v souladu s platnou legislativou.

13.  Závěrečná ustanovení

13.1   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4   Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování jsou uvedeny a totožné s údaji uvedenými v záhlaví těchto obchodních podmínek, přičemž prodávající preferuje komunikaci elektronickým způsobem na uvedenou elektronickou adresu, případně datovou schránku.

V Praze dne 21.4.2020